Utbildning för frivillig räddningspersonal

Deltagande som frivillig inom den kommunala räddningsverksamheten ställer krav på viss utbildning och mental förberedelse för att verksamheten skall bli effektiv samt för att enskilda deltagare inte skall komma till skada fysiskt eller psykiskt. Denna utbildningsvecka är speciellt utformad för frivillig räddningspersonal.


Preliminärt schema

Söndag 15.00
≈21.00
Avresa med buss från Stockholm C till Torpshammar
Ankomst Gälegården. Inkvartering. Kvällsmörgås
Måndag 07.00
08.00
 
 
 
 
 
 
12.00
 
13.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00
 
18.00
 
 
 
 
 
≈21.00
Frukost
Grundläggande akutsjukvård
– LABCDE sjukvård
– HLR / D-HLR
– blödningsbegränsande åtgärder
– chockmotverkande åtgärder
Övning:
HLR / D-HLR, tryckförband

Lunch

Grundläggande brandkunskap
– brandens förutsättningar (“brandtriangeln”)
– brandsläckning genom kvävning
– brandsläckning genom kylning
– brandsläckning genom lämpning
– olika typer av handbrandsläckare
– speciella risker i brandområdet
– skyddsklädsel i brandområdet

Övning:
Släckning av brand i kläder (docka)
Släckning av bränslebrand med handbrandsläckare
Släckning av gasolramp

Middag

Psykiska reaktioner vid hot och olyckor (1)
– den psykodynamiska modellen
– akut psykisk skada (psykos, fri ångest)
– primära försvarsmekanismer (förnekelse, isolering, bortträngning)
– sekundära försvarsmekanismer (rationalisering, regression, projektion,
identifikation, överkompensation)

Kvällsmörgås

Tisdag 07.00
08.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00
 
13.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00
 
18.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≈21.00
Frukost
Bränn-, kyl- och frätskador
– hudens uppbyggnad
– tillförsel av termisk energi och olika typer av brännskador
(ytlig och djup delhudsskada, fullhudsskada, förkolningsskada)
– brännskador mot ansikte och andningsvägar
– uppskattning av brännskadad yta (9% och 1% – regeln)
– ålderns betydelse för brännskadans allvarlighet
– omhändertagande av brännskadad (fas 1 och 2)
– tillförsel av kemisk energi
– omhändertagande av frätskadad / sanering
– bortförsel av termisk energi
– lokal kylskada / omhändertagande
– hypotermi / symtom
– “skendöd”
– omhändertagande av hypoterm person

Övning:Omhändertagande lokal frysskada (fötter)

Lunch

Organisation vid stor skadeplats
– inre och yttre avspärrning (het och varm zon)
– sektor indelning
– ledningsplats
– uppsamlingsplats (skadade, oskadade, döda)
– ilastningsplats
– räddningsledare, polisinsatschef, sjukvårdsledare

Övning: Stor insatsövning med brand och ett flertal skadade

Övningsgenomgång

Middag

Psykiska reaktioner vid hot och olyckor (2)
– bestående psykiska besvär
– PTSD – syndromet
– neuros
– kroppsliga symtom
– missbruk
– utbränning
– bemötande av drabbade och anhöriga efter olycka eller hotsituation
– debriefing / defusion
– hjälparnas egen hjälp (“kamratstöd”)

Övning: Inledning kamratstöd

Kvällsmörgås

Onsdag 07.00

08.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00

13.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00

18.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈21.00

Frukost

Olyckor med farliga kemikalier
– farligt gods, identifiering av risker, UN- skyltar
– brandfarliga kemikalier
– ämnen som skadar huden
– ämnen som skadar andningsvägarna
– ämnen som påverkar inre organ
– aggregationstillstånd vid olika temperaturer
– ångtryckskurvan
– organisation vid farligt gods-olycka
– sanering

Övning: Helkroppssanering

Lunch

Övriga skador
– skallskador
– ”fria intervallet”
– rygg- och nackskador
– frakturer (öppna och slutna)
– reponering, fixering
– bröstkorgsskador
– bukskador
– ögonskador

Övning: Avtagnig av MC -hjälm vid misstänkt nackskada.
Fixering av underbensfraktur
Ögonsanering

Middag

Olyckor med joniserande strålning
– materiens uppbyggnad (molekyler, atomer, neutroner, protoner, elektroner)
– isotoper, stabila och instabila
– olika typer av joniserande strålning (alfa, beta, och gamma)
– radioaktivitet, absorberad dos, dosekvivalent
– gällande dosgränser i Sverige
– mätning av radioaktivitet (radiometer, scintillationsdetektor)
– effekt av joniserande strålning på människa
– strålsjuka
– sena effekter av joniserande strålning
– skydd mot radioaktiv kontamination
– sanering

Kvällssmörgås

Torsdag 07.00
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00
 
13.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00
 
18.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≈21.00
Frukost

Insatsövning med farligt gods och / eller radioaktivt kontaminerat material
– uppbygnad av organisation
– bedömning av risker
– begränsande åtgärder
– skyddsutrustning hos insatspersonalen
– sanering

Övningsgenomgång

Lunch

Ledarskap
– individ, grupp, ledare
– behovstillfredsställelse, motivation
– individuella roller
– formell och informell ledare
– chef – ledare
– behov av ledare
– olika ledartyper
– det situationsanpassade ledarskapet
– fysiologiska och psykologiska effekter av stress
– konflikt (öppen och döld)
– konflikt kontra förändring
– konfliktbearbetning
– grupp, subgrupp
– gruppens utvecklingsfaser

Övning: Formulering av order i en stressituation (rollspel)

Middag

Kemiska stridsmedel
– CBRN
– olika intensioner med C -stridsmedel
dödande (nervgaser, lungskadande)
prestationsnedsättande (tårgaser, psykokemiska)
herbicider (avlövningsmedel, växtutrotningsmedel)
– SO2, klor, fosgen, senapsgas
– sarin, soman och VX -gaser
– unitära och binära C -stridsmedel
– olika C -vapenbärare
– autoinjektorns funktion vid nervgasexponering (atropin, oxim HI-6)
– förebyggande skydd mot nervgassymtom (pyridostigmin, benzodiazepin)

Kvällssmörgås

Fredag 07.00

08.00
 
 
 
 
 
12.00

13.00
 
 
 
15.00

≈21.00

Frukost

Insatsövning: rasolycka med många skadade i svår terräng och rasrisk
– uppbygnad av organisation
– bedömning av risker
– begränsande åtgärder
– LABCDE -sjukvård

Övningsgenomgång

Lunch

Kurssammanfattning
Utvärdering
Förberedelse för avfärd

Avfärd med buss till Stockholm

Ankomst Stockholm C


Kursledare: Curt L Malmsten, leg. läk., docent i medicinsk och fysiologisk kemi, brandmästare
Boende: Enkel inkvartering i flerbäddsrum på Gälegården 6 km utanför Torpshammar (vandrarhemstandard)
Mat: Samtliga måltider intages på Gälegården. Eventuella krav på maten (t.ex. vegetariskt, glutenfritt, laktosfritt) meddelas kontoret i Torpshammar senast 10 dagar för första utbildningsdag
Transporter: Samtliga transporter sker med buss från Torpshammars Touring
Antal deltagare: Max 30 st per kursomgång (min. 16 st)
Kursdeltagarna bör medföra:
Sänglinne eller sovsäck
Oömma och varma kläder för övningsbruk
2 badlakan
Ev. mediciner
Kurskostnad: 9800:- per deltagare inkl. mat och logi (exkl. eventuell moms)
Deltagare från andra områden än Stockholm är givetvis också välkomna. För prisuppgift kontakta då vår kursexpedition (0691-20140)
Välkommen till Torpshammar för en intensiv utbildningsvecka med sikte på verksamhet för frivillig räddningspersonal!