UTBILDNING IVPA (i väntan på ambulans)

För räddningspersonal

Det är ett välkänt medicinskt faktum att i många akuta sjukdomstillstånd eller vid inträffade olyckor med allvarliga skador är de första minuternas behandling / omhändertagande av den sjuke / skadade av stor betydelse för överlevnad och framtida levnadskvalitet. Samtidigt har en minskning av snabbt tillgängliga ambulanser skett över hela landet. I många fall har då räddningstjänsten blivit en hjälpresurs i väntan på ambulans.

Det är viktigt att den personal som används för IVPA- larm har adekvat utbildning och fått öva under realistiska förhållanden. För många räddningstjänster, främst i glesbygden, är IVPA- larmen idag betydligt vanligare än sedvanliga räddningslarm!

I denna kurs får deltagarna teoretiska kunskaper om olika akuta sjukdomstillstånd och skador samt vilka åtgärder som direkt bör vidtagas. Genom att kursgården disponerar egna akutambulanser och brandbilar kan även samverkan med ambulans övas under realistiska förhållanden på det egna övningsfältet ”Udden”.

Kursledare är docent Curt L. Malmsten, leg. läk. och brandmästare som genofört ett stort antal utbildningar avseende akutsjukvård utanför sjukhuset för bl.a. Stockholms Läns Landsting, Västmanlands Läns landsting, Örebro Läns Landsting, Jönköpings Läns Landsting samt utbildningar för Socialstyrelsen, Räddningsverket, Kustbevakningen, Luftfartsverket m.m. M har även skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdet t.ex. ”Akutsjukvård för räddningstjänsten” (Brandförsvarsfören.), ”Akutsjukvård på skadeplats ” (Nord. Räddn.förl.), ”Olyckor med farligt gods” ” (Nord. Räddn.förl.),, ”Psykiska reaktioner vid hot och olyckor” (Nord. Räddn.förl.) samt medverkat vid framtagning av studiematerialet ”Att vara beredd… Omhändertagande på skadeplats” för Socialstyrelsen.

 

Plats: Gälegården/Torpshammar

Innehåll: L-ABCDE sjukvård

HLR, bar- HLR, D- HLR (kursintyg)

Syrgasanvändning (personlig delegering)

Hjärt- och kärlsjukdomar

Lungsjukdomar

Akut buk

Endokrina sjukdomar

Neurologiska sjukdoms- och skadetillstånd

Frakturer

Termiska skador

Praktiska insatsövningar

Information: Ulf Eriksson, MedEst Scandinavia AB, Yxvägen 11, 840 13 Torpshammar

0691-201 40 eller ulf.eriksson@medest.se