UTBILDNING KAMRATSTÖD/DEBRIEFING

För räddningspersonal enl. AFS 1999:7

”Med kamratstöd eller debriefing menas det psykiska omhändertagande personal behöver erbjudas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för debriefing som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”

Att räddningspersonal kan utsättas för extremt psykiskt påfrestande situationer torde vara uppenbart. Det ankommer därför arbetsgivaren att planera för ett aktivt krisstöd för drabbad personal vid behov.

Den beredskap som finns inom sjukvård och övriga samhällsfunktioner för att stötta drabbad räddningspersonal är ofta starkt begränsade. Erfarenhet visar också att denna hjälp inte alltid är den bästa i det första skedet. Det är lättare och mindre dramatiskt för drabbad räddningspersonal att i första hand tala med egna kamrater. ”De vet ju vad vi gör och förstår hur det känns.” Den mer kvalificerade krispersonalen är en resurs som med fördel kan användas i ett senare skede om kamratstödet inte bedöms tillräckligt.

En annan fördel med en egen kamratstödsorganisation är att tillgängligheten är hög även helger och nattetid.

Denna kurs ger en grundläggande utbildning för kamratstödjare inom räddningstjänsten. Utöver teoretiska kunskaper får deltagarna öva realistiska situationer i form av rollspel.

Kursen genomföres som en 3- dagarskurs i internatform i egna lokaler i Torpshammar (Sveriges geografiska mittpunkt c:a 5 mil utanför Sundsvall).

Kursledare är docent Curt L. Malmsten, leg. läk. och brandmästare som sedan 1985 varit medicinskt ansvarig för Räddningshälsan och genomfört ett stort antal utbildningar för kamratstödjare och även skrivit kursboken: ”Psykiska reaktioner vid hot och olyckor” (Nord. Räddningsförlaget).

Plats:
Gälegården / Torpshammar

Innehåll:
Den psykodynamiska modellen

Primära försvarsmekanismer

Sekundära försvarsmekanismer

Akut psykiskt trauma

Post Traumatisk Stress (PTSD- syndrom)

Upplägg av kamratstödssamtal

Praktisk övning kamratstöd (rollspel)

Individuell stödverksamhet

Information: Ulf Eriksson, MedEst Scandinavia AB, Yxvägen 11, 840 13 Torpshammar

0691-201 40 eller ulf.eriksson@medest.se